Theo thông tin và yêu cầu của cổ đông, Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư VI NA TA BA thông báo mất Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông có tên sau đây:

  • Họ tên cổ đông: Nguyễn Triết
  • Số CMND: 020225117
  • Số cổ phần sở hữu: 67.500 cổ phần
    Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày ra thông báo này, nếu không có bất kỳ khiếu nại, tranh chấp nào hoặc thông tin phản hồi, Công ty CP TM & ĐT VI NA TA BA tiến hành các thủ tục tiếp theo, cấp lại Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần cho cổ đông trên theo đúng quy định.