Mời xem các file đính kèm sau:

Báo cáo tổng kết 2018 và phương hướng hoạt động 2019

Báo cáo Ban kiểm soát

Báo cáo Hội đồng quản trị năm 2018

Tờ trình các nội dung tại ĐHCĐ năm 2018