1- Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thay đổi Chủ tịch HĐQT

2- Báo cáo thường niên, năm 2018

3- Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng

4- Gia hạn thời gian tổ chức đại hội cổ đông