Mời mọi người xem nội dung cụ thể của Biên bản Đại hội cổ đông bất thường năm 2019 ở link sau: 02.BB-VNTB