Mời các cổ đông xem tài liệu đính kèm
tai lieu bo sung lan 2