Thông báo về việc cổ đông Đỗ Thị Kim Oanh (K0148) bị mất sổ, chi tiết tại link sau:

TB MẤT SỔ CN SH CP