Báo cáo tài chính, Q2, 2018: BÁO CÁO TÀI CHÍNH Q.II

Công văn giải trình: Cong van VTJ giai trình loi nhuan quy 2 nam 2018